Правила для авторів
Міжвідомчого тематичного наукового збірника «Виноградарство і виноробство»
Вимоги до статті
Зразок оформлення статті

ВИМОГИ
до статті, яка претендує на публікацію у Міжвідомчому тематичному науковому збірнику
«Виноградарство і виноробство»

Редакційна колегія Збірника (далі Редколегія) приймає до розгляду раніше не опубліковані роботи з різних аспектів виноградарства і виноробства за такими тематичними напрямками: «Біотехнологія і молекулярна генетика винограду», «Актуальні проблеми екології виноградників», «Теоретичні основи та практичні рекомендації наукового забезпечення розсадництва і розмноження винограду», «Результати вивчення нових перспективних сортів і клонів винограду», «Фітопатологія та захист виноградників», «Родючість і охорона ґрунтів під виноградними насадженнями», «Актуальні питання і проблеми українського виноробства», «Питання технології, контролю якості та автентичності виноградних вин», «Механізація технологічних процесів у виноградарстві та виноробстві». Стаття, назва та зміст якої не відповідає тематиці вказаних напрямків, до розгляду не приймається.

Подана стаття має бути структурована (повинні бути обов’язково виділені розділи) відповідно до вимог ДАК України щодо наукових статей (Постанова Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1), а саме:

Вступ

 • постановка проблеми (у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями галузі);
 • аналіз останніх досліджень і публікацій (у яких започатковано розв’язання цієї проблеми та на які спирається автор; виділення не розв’язаних раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується подана стаття);
 • постановка завдання (формулювання цілей статті).

Матеріали та методи досліджень

 • перелік використаних матеріалів і методів дослідження (відмінність та перевага запропонованих підходів для досягнення поставленої у роботі мети. Перераховувати ці підходи треба не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось тим чи тим методом. Це дасть змогу пересвідчитися у логічності та прийнятності вибору саме цих методів).

Результати досліджень та їх обговорення

 • виклад основного матеріалу дослідження (з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів).

Висновки

 • висновки з проведеного дослідження (і перспективи подальших розробок у даному напрямку).

Список використаних джерел

References

 • англомовний варіант списку використаних джерел (список кириличних використаних джерел у транслітерованому вигляді). Транслітерація здійснюється залежно від мови оригіналу відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 55 від 27 січня 2010 р. «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» (для української мови) або вимог наказу ФМС Росії від 3 лютого 2010 р. № 26 (для російської мови). Он-лайнові транслітератори: стандартна українська транслітерація (Паспортна КМУ 2010), транслит по-русски.

Список використаних джерел у розділі References після власне транслітерації, ще повинен бути оформлений відповідно до міжнародних стандартів. У Міжвідомчому тематичному науковому збірнику «Виноградарство і виноробство» використовується стандарт APA (American Psychological Association (APA) Style), коли рік публікації наводиться у круглих дужках після імені автора. Зауважимо, що в елементах опису не можна використовувати фігурні лапки, а лише звичайні прямі (” “) та не можна заміняти латинські літери на кириличні.

Детальні приклади оформлення розділу References за правилами APA-2010 можна завантажити за цим посиланням.

Статтю до Редколегії подають українською, англійською або російською мовами. У тексті статті повторення одних і тих самих даних у тексті, таблицях, рисунках є неприпустимим. В описі методики досліджень слід наводити лише назви стандартних методів із посиланням на відповідні джерела, в іншому разі слід обмежитись описом оригінальної частини. Якщо у тексті є абревіатура, подавати її слід у дужках після повного найменування об’єкту (процесу) при першому згадуванні. Автори мають дотримуватися правильної галузевої термінології (див. ДСТУ, СОУ, інші чинні нормативні документи), терміни у статті мають бути уніфікованими.

Викладення результатів досліджень має зводитись не до переказу змісту таблиць і рисунків, а до визначення закономірностей, що з них виходять. В обговоренні результатів слід показати причинно-наслідкові зв’язки між одержаними ефектами, здійснивши порівняння одержаних даних та розкривши їх новизну.

Посилання на використане джерело у тексті подається у квадратних дужках відповідно до його порядкового номеру у Списку використаних джерел.

До статті авторами додаються анотації українською, англійською та російською мовами обсягом до 250 слів (до 1,5 тис., але не менше 0,5 тис. знаків включно з пробілами). Анотації мають містити:

Прізвище та ініціали автора(ів);

їх місце роботи або навчання, e-mail;

Назва статті

Короткий (анотований) виклад статті:

 • цілі та завдання наукового дослідження;
 • методологія та наукові підходи;
 • висновки – які основні результати дослідницької наукової роботи;
 • практичне значення, соціальні наслідки (якщо є) – вплив на суспільство / політику;
 • оригінальність / цінність;
 • рамки дослідження, можливість використання результатів, напрямок подальших досліджень.

Ключові слова: не менше 3 та не більше 8.

На початку статті між її назвою та основним текстом статті звичайно розміщують лише короткий (анотований) виклад статті та ключові слова мовою на якій викладено статтю. У цьому випадку Прізвище та ініціали автора(ів), їх місце роботи або навчання, e-mail, Назву статті окремо вказувати непотрібно. Обсяг однієї статті повинен складати до 14 сторінок А4 (210х297 мм) або до 24 тис. знаків, включаючи вище перераховані розділи та анотації.

МАКЕТ СТОРІНКИ
статті у Міжвідомчому тематичному науковому збірнику
«Виноградарство і виноробство»

Для оригінал-макета використовується формат А4 (210х297 мм) з такими полями: верхнє та нижнє – 2 см, ліве – 2 см, праве – 2 см. Гарнітура – Times New Roman, розмір шрифту – 12 пт, міжрядковий інтервал – 1,0. Орієнтація сторінок – книжкова. Якщо у статті наявні таблиці великих об’ємів, допускається альбомна орієнтація сторінки (не більше 30 % від загального обсягу статті). Сторінки у статті нумерувати не слід. Стаття на електронному носії приймається тільки у вигляді окремого комп’ютерного текстового файлу у форматах *.doc, *.docx, *.rtf, *.odt.

УДК (напівжирний, курсив) набирається у першому рядку сторінки і вирівнюється за лівим краєм.

Потім (на окремих рядках) вказують: ініціали та прізвище автора(ів) (напівжирний курсив, прописні літери), їх науковий ступінь та звання (курсив, прописні літери) і вирівнюють за правим краєм.

Потім у наступному рядку вказують їх місце роботи або навчання (прописні літери) і вирівнюють за правим краєм. Якщо автори з різних установ, після ініціалів та прізвища авторів і назв установ, у яких працюють або навчаються автори, слід проставити один і той самий верхній цифровий індекс.

Потім у наступному рядку вказують країну, громадянами якої є автори (прописні літери) і вирівнюють за правим краєм.

Між рядком, що містить назву країни та назвою статті залишають один порожній рядок.

Назва статті набирається (НАПІВЖИРНІ, ВЕЛИКІ ЛІТЕРИ) у наступному (за порожнім рядком) рядку і вирівнюється посередині.

Між рядком, що містить назву статті та коротким (анотованим) викладом статті залишають один порожній рядок.

Короткий (анотований) виклад статті (мовою на якій викладено статтю) подається (курсив, прописні літери) у наступному (за порожнім рядком) рядку і вирівнюється за шириною.

Між рядком, що містить короткий (анотований) виклад статті та ключовими словами залишають один порожній рядок.

Далі розташовують Ключові слова: (прописні літери) і вирівнюють за шириною. Між рядком, що містить ключові слова та основним текстом статті залишають один порожній рядок.

Основний текст статті подають відповідно до вище викладеної структури і вирівнюють за шириною. У статті не повинно бути автоматичного або штучно утвореного переносу слів. Назва кожного розділу починається з абзацу (напівжирний курсив, прописні літери) з крапкою у кінці. Виклад розділу розпочинають відразу за назвою розділу з нового речення.

Таблиці мають бути виконані у Microsoft Office Word без заливання, та мають бути вмонтовані в основний текст і пронумеровані послідовно. Позначення Таблиця з номером (крапка після номеру не ставиться) вирівнюють за правим краєм, Назва таблиці (напівжирні, прописні літери) вирівнюється посередині таблиці. Між назвою таблиці та власне таблицею не слід залишати порожній рядок. При розташуванні таблиці на двох та більше сторінках, на початку кожної сторінки повинен бути надпис «Продовження таблиці з номером» (крапка після номеру не ставиться), якій вирівнюють за правим краєм.

Посилання у тексті на таблицю має виглядати так: (табл. 1), за наявності лише однієї таблиці – (таблиця).

Фотографії, малюнки (у чорно-білих, сірих, або кольорових тонах) мають бути виконані у форматі *.jpg, *.gif та бути вмонтовані в основний текст і пронумеровані послідовно. Позначення Рис. номер (крапка після номеру не ставиться) та його Назва розташовують безпосередньо під фотографіями, малюнками та вирівнюють посередині. Посилання у тексті на фотографію, малюнок має виглядати так: (рис. 1), за наявності лише однієї фотографії, малюнка – (рисунок).

Графіки (у чорно-білих, сірих, або кольорових тонах) мають бути виконані у форматі Microsoft Office Excel та бути вмонтовані у основний текст і пронумеровані послідовно. Всі інші умови та позначення аналогічно, як у фотографій і малюнків.

Формули мають бути виконані у Microsoft Office Equaition та бути вмонтовані у основний текст і пронумеровані послідовно. Номер формули (арабськими цифрами) розташовують у круглих дужках у крайньому правому від формули положенні на тому ж рядку. Формули, які розташовані одна за одною і не розділені текстом повинні бути розділені комами (приклад):

A = a : b,                                                                                                                                                                                                     (1)

B = q : e                                                                                                                                                                                                      (2)

Одну формулу в тексті позначають – (1).

Посилання у тексті на порядкові номери формул дають у дужках (приклад): … дана функція описується формулою (1).

Не рекомендується розміщувати ілюстровані матеріали (таблиці, фотографії, малюнки, графіки або формули) на сторінці безпосередньо перед висновками статті (між ілюстративним матеріалом та висновками статті має бути принаймні один абзац – кілька речень – тексту).

Після викладення Основного тексту слід залишити один порожній рядок після якого розмістити Висновки вирівнявши назву цього розділу посередині. Між назвою розділу та власне текстом висновку також слід залишити один порожній рядок. Текст висновків не слід нумерувати, виклавши (за необхідності) у вигляді окремих абзаців. Сам текст висновків вирівнюють за шириною.

Після розділу Висновки слід залишити один порожній рядок після якого розмістити Список використаних джерел вирівнявши назву цього розділу посередині. Між назвою розділу та власне переліком використаних джерел також слід залишити один порожній рядок. Сам список використаних джерел вирівнюють за шириною.

На кожне джерело включене у список використаних джерел має бути хоча б одне посилання у тексті статті. Допускається посилання на власні роботи авторів статті (самоцитування), але не більш 25 % від загальної кількості джерел.

Контекст, у якому робиться посилання у тексті статті на використане джерело, обов’язково має відповідати його фактичному вмісту. Посилання на Інтернет-ресурси мають безпосередньо вести до зазначеного документа.

Після розділу Список використаних джерел слід залишити один порожній рядок після якого розмістити References вирівнявши назву цього розділу посередині. Між назвою розділу та власне транслітерованим переліком використаних джерел також слід залишити один порожній рядок. Безпосередньо транслітерований список використаних джерел вирівнюють за шириною.

Залишивши один порожній рядок після розділу References розміщують одна за одною (з одним порожнім рядком між ними) дві інші анотації наступним чином:

Прізвище та ініціали автора(ів);
їх місце роботи або навчання;
e-mail:

Назва статті

Короткий (анотований) виклад статті: цілі та завдання наукового дослідження; методологія та наукові підходи; висновки – які основні результати дослідницької наукової роботи; практичне значення, соціальні наслідки (якщо є) – вплив на суспільство / політику; оригінальність / цінність; рамки дослідження, можливість використання результатів, напрямок подальших досліджень.

Ключові слова: не менше 3 та не більше 8.

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ
статті у Міжвідомчому тематичному науковому збірнику
«Виноградарство і виноробство»

Для опублікування статті автору необхідно подати у Редколегію такі документи:

 1. Текст статті у двох примірниках (на паперовому носії) і один примірник на електронному носії. Стаття має бути оформлена згідно з вимогами до статті, яка претендує на публікацію у Міжвідомчому тематичному науковому збірнику «Виноградарство і виноробство» та бути підписана всіма авторами на останній сторінці кожного примірника (на паперовому носії).
 2. Лист-направлення від установи, де виконана робота.
 3. Експертний висновок про можливість публікації авторських матеріалів. Одноосібні статті авторів, які не мають наукового ступеня, розглядаються Редколегією тільки за наявності рецензії (рекомендації, направлення, відгуку) у довільній формі від наукового керівника (рецензента). Відомості про наукового керівника (рецензента) публікуються у збірнику після тексту статті (П.І.Б., науковий ступень, звання, місце роботи, країна, e-mail).
 4. Ліцензійну угоду на використання авторських матеріалів (на паперовому носії) підписану всіма авторами. Зразок такої угоди наведено в кінці цього документу.
 5. Відомості про автора(ів) у довільній формі із вказуванням адреси і контактних телефонів першого або відповідального автора, e-mail першого або відповідального автора.

Зазначений перелік документів на паперових носіях надсилається до Редколегії звичайною поштою за адресою: Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова» НААН України, вул. 40-річчя Перемоги, 27 смт. Таїрове, м. Одеса, 65496, Україна, а текст статті у електронному вигляді на e-mail: sbornik_iviv@ukr.net. Уся наступна переписка з Редколегією здійснюється за цими ж адресами. Відповідальність за зміст статті несе автор(и). Авторські матеріали, що публікуються у Збірнику, відображають точку зору лише їх авторів, і не завжди можуть збігатися з позицією Редакційної колегії. Редколегія залишає за собою право проводити редакційну правку рукопису. Рукописи (після публікації статті) Редколегія їх авторам не повертає.

Кожна стаття, що надійшла до Редколегії, проходить три етапи контролю:

В разі негативного рішення з питання публікації статті, така стаття повертається автору (за його рахунок) на доопрацювання.

Редколегія категорично засуджує прояви плагіату в статтях, як порушення авторських прав та наукової етики. При виявлені в статті більш ніж 25 % запозиченого тексту без відповідних посилань та використання лапок, стаття кваліфікується як така, що містить плагіат. У цьому випадку стаття більш не розглядається, а автор отримує перше попередження (за наявності наукового керівника він також ставиться до відома).

Автори, у статтях яких буде повторно виявлено плагіат, більше не зможуть публікуватися у будь-яких номерах Збірника, а факт плагіату буде доведено письмово до відома керівництва їх організацій у тому числі і через офіційний сайт Міжвідомчого тематичного наукового збірника «Виноградарство і виноробство», розділ «Новини».

Після зовнішнього рецензування Редколегія приймає остаточне рішення щодо можливості публікації статті. У випадку позитивного рішення щодо публікації статті, автор по електронній пошті отримує відповідне повідомлення та рахунок на оплату, який може бути сплачений у будь-якому банку України.

Публікація статті здійснюється на платній основі. Автори сплачують за переддрукарську підготовку рукопису та тиражування статті, виходячи з розрахунку 300 грн за одну статтю. Розсилка авторських примірників збірнику (за необхідності) відбувається за рахунок коштів авторів. Вартість розсилки збірника по Україні ПАТ «Укрпошта» або ООО «Нова пошта» визначається згідно чинних на момент такої розсилки тарифів цих операторів.

Автор отримує 1 (один) авторський примірник збірнику (1 збірник за 1 статтю). Додаткові примірники збірника можна придбати у Редколегії за попереднім замовленням (вказати наприкінці статті або надіслати замовлення на e-mail).

ЛІЦЕНЗІЙНІ ПРАВА
щодо авторських матеріалів після їх публікації у Міжвідомчому тематичному науковому збірнику
«Виноградарство і виноробство»

Автори (колектив авторів) будь-яких матеріалів, які бажають опублікувати їх у вигляді статті у Міжвідомчому тематичному науковому збірнику «Виноградарство і виноробство», перш ніж Редакційна колегія Збірника прийме остаточне рішення щодо такої публікації, погоджуються (з моменту фактичної публікації Збірника у паперовій та / або електронній формах) на безвідкличній основі надати кожному право використовувати матеріали, що будуть міститись у опублікованій статті на умовах наступної ліцензійної угоди:

Із Зазначенням Авторства – Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна (CC BY-SA 4.0)
це спрощений виклад (а не замінник) ліцензії.
Повний текст цієї ліцензії розміщено на наступній веб сторінці мережі Інтернет:
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.uk

Ви можете вільно:
Поширювати – копіювати і розповсюджувати матеріал у будь-якому вигляді чи форматі.
Змінювати – реміксувати, трансформувати, і брати матеріал за основу для будь-яких цілей, навіть комерційних.
Ліцензіар не може відкликати ці дозволи поки Ви дотримуєтесь умов ліцензії.

На наступних умовах:
Зазначення Авторства – Ви маєте вказати автора, розмістити посилання на ліцензію та вказати чи було внесено зміни до твору. Ви можете зробити це у будь-який розумний спосіб, але так, щоб не створювати враження стосовно того, що ліцензіар підтримує чи схвалює Вас або Ваше використання твору.
Поширення На Тих Самих Умовах – Якщо Ви реміксуєте, трансформуєте матеріал, засновуєте свій твір на матеріалі, Ви повинні розповсюджувати свої твори на умовах тієї ж ліцензії, що й оригінал.
Без додаткових обмежень – Ви не можете висувати додаткові умови або застосовувати технологічні засоби захисту, що обмежують права інших на дії дозволені ліцензією.

Повідомлення:
Ви можете не дотримуватись умов ліцензії в частині, що стосується частин матеріалу, котрі знаходяться у суспільному надбанні, або коли Ваше використання дозволене застосованими виключеннями та обмеженнями авторського права.
Не надається жодних гарантій. Ліцензія може не надавати всіх необхідних дозволів, необхідних для Вашого використання матеріалу. Наприклад, інші права, такі як право на зображення особи, на приватне життя або особисті немайнові права, можуть обмежувати Ваші можливості використовувати матеріал.

Вимоги до статті
Зразок оформлення статті