Правила для рецензентів
Міжвідомчого тематичного наукового збірника «Виноградарство і виноробство»

ПОЛОЖЕННЯ
про рецензування та порядок проходження статті у Міжвідомчому тематичному науковому збірнику «Виноградарство і виноробство»

Це положення регламентує порядок рецензування та проходження статті, що надійшла до Редакційної колегії Збірника (далі Редколегія).

 1. Ціль рецензування – підвищення якості наукової статті, яка публікується у Збірнику, за допомогою оцінки матеріалів висококваліфікованими експертами.
 2. Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів і здійснюється двома незалежними рецензентами (подвійне «сліпе» рецензування).
 3. Всі рецензенти повинні дотримуватися вимог до етики у наукових публікаціях Комітету з етики у публікаціях (Committee on Publication Ethics) і бути об’єктивними та неупередженими.
 4. У рецензії висвітлюються такі питання:
 • чи відповідає зміст статті темі, заявленій у назві;
 • чи відповідає зміст статті тематичним напрямкам Збірника;
 • чи має зміст статті певну новизну;
 • чи відповідає стаття науковому рівню Збірника;
 • чи доцільна публікація статті з урахуванням раніше випущеної по даному питанню літератури та чи є вона цікавою для широкого кола читачів;
 • у чому конкретно полягають позитивні сторони, а також недоліки статті, які виправлення та доповнення мають бути внесені автором (при наявності таких).
 1. До рецензування допускається наукова стаття, оформлена у суворій відповідності до «Вимог до статті», та яка пройшла первинний контроль у Редколегії.
 2. У випадку наявності зауважень на етапі первинного контролю, стаття може бути повернута авторові на підставах, перерахованих у «Вимогах до статті».
 3. При дотриманні перерахованих вище вимог рукопис статті передається відповідальному секретареві.
 4. Відповідальний секретар надає статті реєстраційний код і видаляє з неї відомості про автора(ів) (кодування статті).
 5. Закодована стаття надсилається електронною поштою:

а) члену Редколегії, відповідальному за науковий напрямок по темі статті;

б) зовнішньому рецензентові.

До зовнішнього рецензування залучаються вітчизняні та закордонні доктори наук, що мають наукові праці за проблематикою, яка заявлена у статті. Від імені Редколегії такому вченому направляється лист із проханням про рецензування. До листа додається закодована стаття та типова форма рецензії.

Зовнішній рецензент, як правило, вибирається випадково з урахуванням його поточного завантаження та за його згоди.

 1. Член Редколегії та зовнішній рецензент, що одержали закодовану статтю, заповнюють типову форму (див. Додаток) і обирають один з варіантів рекомендації:
 • рекомендується до публікації
 • рекомендується на доопрацювання
 • не рекомендується до публікації
 1. У випадку відмови або необхідності доробки рецензент або член Редколегії повинен надати письмове аргументоване пояснення причин такого рішення.
 2. Термін підготовки рекомендацій – протягом двох тижнів з моменту одержання статті.
 3. Рекомендації рецензентів надсилаються електронною поштою відповідальному секретареві.
 4. Остаточне рішення по статті приймається на засіданні Редколегії, що проходить 1 раз на тиждень у складі: головний редактор (заступник головного редактора), відповідальний секретар, будь-який один член редколегії. Рішення приймається з урахуванням отриманих рецензій.
 5. Подальша робота зі статтею, яка прийнята до публікації, здійснюється апаратом Редколегії відповідно до технологічного процесу підготовки номера Збірнику.
 6. Рішення Редколегії направляється авторові(ам). Стаття, що підлягає доробці, надсилається авторові(ам) разом із текстом рецензії, що містить конкретні рекомендації з доробки статті. Анонімність рецензентів гарантується Редколегією Збірника.
 7. Дороблений варіант статті направляється на повторне рецензування. У випадку повторного негативного результату рецензування стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду.
 8. Редколегія не вступає в дискусію з авторами відхилених статей.
 9. Рецензії та рекомендації на кожну статтю зберігаються в Редколегії в електронному вигляді протягом 2-х років від дня виходу номера Збірника, в якому розміщена рецензована стаття.
 10. Не рецензуються:

а) статті, авторами (співавторами) яких є члени Редакційної колегії Збірника;

б) статті, спеціально написані на замовлення Редколегії.

Додаток

ФОРМА ОЦІНКИ РЕЦЕНЗЕНТОМ*

Назва статті:
Реєстраційний номер:


з/п
Питання рецензенту
Так
Ні
Коментар
1 Чи є тема відповідною науковому профілю Збірника?
2 Чи є тема науково актуальною і практично корисною?
3 Чи відображає назва статті зміст і мету цієї статті?
4 Чи містить вступ чітко поставлені цілі?
5 Чи є наукова аргументація логічною та переконливою?
6 Чи методологічно правильно представлено результати дослідження? Дайте можливі пропозиції у разі, якщо Ви думаєте, що деякі поправки та уточнення є необхідні.
7 Чи повно і вірно відображають висновки результати дослідження? Чи показуюють вони, що є новим та дають пропозиції для подальшіх досліджень?
8 Чи можуть або повинні деякі частини статті бути скорочені, видалені, розширені або перероблені?
9 Чи будете Ви рекомендувати деякі уточнення з точки зору стилю і мови?
10 Чи задовольняє Вас кількість, якість та доцільність посилань і літературних джерел?
Рекомендація рецензента: Рекомендується до публікації
Рекомендується на доопрацювання
Не рекомендується до публікації
(необхідне підкреслити)

*для аспірантів та пошукувачів обов’язковою є письмова рецензія від наукового керівника або доктора наук за професійним напрямом.