Редакционная политика
Межведомственного тематического научного сборника «Виноградарство и виноделие»

Миссия Межведомственного тематического научного сборника

Миссия Межведомственного тематического научного сборника «Виноградарство и виноделие», являющегося профессиональным и рецензируемым периодическим научно-теоретическим изданием, где освещаются инновационные, организационные и методологические аспекты современной науки о винограде и вине, заключается в предоставлении представителям научного сообщества равных возможностей для публикации результатов своих исследований и их свободного распространения среди ученых как Украины, так и за ее пределами.

Поддержка инициативы открытого доступа

Редакційна колегія збірника підтримує Будапештську ініціативу відкритого доступу (Budapest Open Access Initiative), спрямовану на вільне та безкоштовне поширення наукових знань, яке сприяє прискореному розвитку науки.

Основні принципи редакційної політики

Редакційна політика Міжвідомчого тематичного наукового збірнику «Виноградарство і виноробство» базується на таких принципах:

– об’єктивність та неупередженість у відборі статей з метою їх публікації;

– висока вимогливість до якості наукових досліджень;

– подвійне «сліпе» рецензування статей;

– колегіальність у прийнятті рішень щодо публікації статей;

– доступність та оперативність у спілкуванні з авторами;

– суворе дотримання авторських та суміжних прав;

– суворе дотримання графіку виходу збірника.

Редакційна колегія веде систематичну роботу з включення збірника в міжнародні електронні бібліотеки, каталоги та наукометричні бази з метою входження в світовий науковий інформаційний простір, підвищення рейтингу збірника та індексів цитування його авторів.

Засудження плагіату

Редакційна колегія збірника категорично засуджує прояви плагіату в статтях, як порушення авторських прав і наукової етики та вживає всіх можливих заходів для його недопущення.

Редакційна колегія збірника сподівається, що її діяльність сприятиме розвитку вітчизняної і світової науки про виноград і вино.